Het Bedrijf heeft een verklaring opgesteld die uw internetprivacy aankaart. Wij raden u aan om ons Privacybeleid te lezen voor u onze Websites bekijkt of gebruikt zodat u zowel onze informatieverzameling en -gebruik als onze privacypraktijken goed begrijpt.

Eigendomsrecht; Auteursrecht- en Handelsmerkinformatie

De inhoud van onze Websites wordt beschermd door handelsmerken, auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. De inhoud van de Site en de Programmeercode van de Site is ©2017 Aleris Corporation en/of onderworpen aan het auteursrecht van haar dochterbedrijven, aangesloten ondernemingen of licentiegevers. Alle rechten voorbehouden.

De namen "Aleris,", "ALSCO," "ETS SCHAEFER" en "BUG" en alle andere handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, handelsopmaak, auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten en andere eigendomsrechten op, geassocieerd met of gebruikt op de Site, de inhoud van de Site of de programmeercode van de Site, zijn het exclusieve eigendom van het Bedrijf of haar licentiegevers. De namen van andere bedrijven of producten of diensten waarnaar verwezen wordt op onze Websites kunnen de handelsmerken of dienstmerken van hun respectieve eigenaars zijn. Niets in deze Aansprakelijkheidsbeperking of de inhoud van de Site geeft u enig eigendomsbelang in handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, handelsopmaak, auteursrechten of intellectuele eigendomsrechten en andere eigendomsrechten in onze Websites of enige inhoud van de Site of programmeercode van de Site. U mag onze websites en de inhoud of programmeercode ervan niet gebruiken tenzij uitdrukkelijk toegestaan door deze Kennisgeving. Alle andere toegang tot en het gebruik van onze Websites vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf.

"Inhoud van de Site" betekent de lay-out en de verschijning alsook de look en feel van onze Websites en gegevens, software, tekst, informatie, documenten, verklaringen, afbeeldingen, foto's, ontwerpen en ander materiaal en inhoud en grafische elementen, interactieve functies, eventuele video's en audio die worden weergegeven en/of gebruikt op of in verband met onze Websites. "Programmeercode van de Site" verwijst naar alle onderliggende elementen van onze Websites, met inbegrip van - maar niet beperkt tot - broncode, objectcode en andere verklaring- of instructiereeksen die betrekking hebben op de werking of functies van de Websites.

Beperkte licentie; gebruiksvoorwaarden

Onderhevig aan de hierin uiteengezette algemene voorwaarden en uw naleving van deze Kennisgeving, verleent het Bedrijf u een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar en opzegbaar recht en licentie op toegang, gebruik, inzage en weergave van onze Websites en alle inhoud van de Site, enkel voor algemene informatie en niet-commercieel gebruik. Indien u zich geregistreerd heeft voor een Bedrijfsaccount of indien u er één ontvangen heeft die u toegang geeft tot één of meerdere transactionele delen van onze Websites of als u deze kunt gebruiken (voor de acties waarvoor dergelijke account bedoeld is), mag u deze delen van onze Websites alleen gebruiken om gepaste transacties uit te voeren met ons Bedrijf. U kunt ook kopieën van onze materiële gegevensbladen, marketingbrochures, beleggersinformatie, financiële rapporten en andere transactionele informatie downloaden en afdrukken (bijv. bestelgegevens, elektronische ontvangstbewijzen) die betrekking hebben op de door u uitgevoerde transacties; op voorwaarde dat u dergelijke materialen niet op het internet of een ander netwerk plaatst, deze herpubliceert, verzendt of distribueert aan derden of afgeleide werken afkomstig van of gebaseerd op de materialen, creëert.

Tenzij uitdrukkelijk toegestaan in deze Kennisgeving of de van toepassing zijnde auteursrechten, is de reproductie van onze Websites, inhoud van de Site en programmeercode van de Site verboden. Dienovereenkomstig gaat u ermee akkoord dat u (i) geen inhoud van de Site of programmeercode van de Site zult kopiëren, herproduceren, herpubliceren, uploaden, er afgeleide werken van zult maken of plaatsen, verzenden of distribueren aan iemand voor gelijk welk doel (of iemand anders zult helpen bij het voorgaande); (ii) geen inhoud van de Site of programmeercode van de Site op enige wijze zult wijzigen of aanpassen of dergelijke inhoud van de Site of programmeercode van de Site zult gebruiken op een wijze die niet uitdrukkelijk is toegestaan door deze Kennisgeving; (iii) de werking van onze Websites op geen enkele manier zult onderbreken of daar een poging toe zult ondernemen; (iv) geen inhoud van de Site of programmeercode van de Site op een netwerk zult plaatsen; (v) geen reclame zult framen, linken of associëren met onze websites, de inhoud van de Site of programmeercode van de Site noch deze commercieel zult exploiteren; (vi) geen beveiligde, met een wachtwoord beveiligde of niet-openbare gebieden van onze Websites zult raadplegen of gebruiken zonder hiervoor geregistreerd account te hebben (ontvangen) of zonder schriftelijke toestemming van het Bedrijf; of (vii) op gelijk welk moment de account, gebruikersnaam of het wachtwoord van een andere Websitegebruiker niet actief zult verkrijgen, bekendmaken of gebruiken (of een poging hiertoe zult ondernemen) of uw wachtwoord zult bekendmaken aan een derde of een derde toegang zult geven tot uw account. U moet ons onmiddellijk op de hoogte brengen als u vermoedens heeft van onbevoegd gebruik van of toegang tot uw account of wachtwoord.

Uw inzendingen

Wij ontvangen graag feedback van onze Websitegebruikers. U gaat er echter mee akkoord dat alle informatie, gegevens, documenten, materialen, afbeeldingen, bestanden, ideeën, suggesties, concepten, knowhow en/of andere inhoud die u of personen die namens u handelen, verstrekken aan het Bedrijf via een of meerdere van onze websites (gezamenlijk "Inzendingen") niet als vertrouwelijk of als eigendomsinformatie zullen beschouwd worden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen door het Bedrijf vóór dergelijke inzending of indien uiteengezet in ons Privacybeleid. Door Inzendingen in te dienen bij het Bedrijf, verleent u het Bedrijf en haar rechtsopvolgers en -verkrijgenden een onbeperkt, onherroepelijk, niet-exclusief, wereldwijd, royaltyvrij recht en licentie (met het recht tot onderlicentie en toewijzing) om kopieën van dergelijke Inzendingen (hetzij nu bekend of hierna ontwikkeld) vrij te gebruiken, te herproduceren, publiekelijk uit te voeren en weer te geven, om er afgeleide werken van te maken, te verzenden en te distribueren voor welk doel dan ook. De voorgaande verlening omvat het recht om alle intellectuele en eigendomsrechten in dergelijke Inzendingen te exploiteren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de rechten onder het auteursrecht, merkenrecht of octrooirecht.

Als u niet bereid bent om het Bedrijf en haar rechtsopvolgers- en verkrijgenden de licentie, uiteengezet in deze sectie, te verlenen, dient u geen Inzendingen naar ons te versturen. Gelieve ons ook geen persoonlijke of vertrouwelijke informatie te verstrekken zonder eerst ons PRIVACYBELEID te raadplegen en ons te contacteren om te bespreken hoe die informatie zal worden behandeld.

U garandeert dat u geen Inzendingen zult doen die (i) een inbreuk maken op de intellectuele intellectuele eigendomsrechten en andere eigendomsrechten van derden; (ii) in strijd zijn met de wet- of regelgeving; (iii) aanzetten tot illegale activiteiten of deze bevorderen; (iv) "spam," "kettingbrieven" of "ongewenste e-mail" bevatten; (v) een contract of geheimhoudingsplicht of loyaliteit schenden; (vi) softwarevirussen of andere computercode, bestanden of programma's bevatten om de werking van onze Websites of computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur te verstoren, te vernietigen of te beperken; of (vii) lasterlijk, intimiderend, bedreigend, obsceen of pornografisch zijn of de privacy schenden.

Links naar websites van derden

Onze Websites kunnen links bevatten naar andere websites die eigendom zijn van, geopereerd en/of beheerd worden door derden. Deze links worden aangeboden voor uw gemak. Als u besluit om een gelinkte website te raadplegen, doet u dit op eigen risico en is het uw verantwoordelijkheid om alle beschermende maatregelen te nemen en u te beschermen tegen virussen of andere destructieve elementen. We zijn niet verantwoordelijk voor en kunnen geen verklaring of garantie verstrekken met betrekking tot de juistheid of volledigheid van websites van derden of hun inhoud of de betrouwbaarheid, kwaliteit of effectiviteit van producten of diensten die via deze websites wordt aangeboden. Bovendien zijn wij niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade, van welke aard dan ook, die u kunt oplopen bij het raadplegen van een website van derden. Links van en naar onze Websites betekenen of impliceren niet dat het Bedrijf de website, de eigenaar(s) van dergelijke site(s) of de beschreven of aangeboden producten of diensten op die site garandeert, sponsort, goedkeurt, erbij aangesloten is of ermee geassocieerd is. De meningen op websites van derden zijn de meningen van deze derden en niet noodzakelijk gelijk aan die van het Bedrijf.

U bent volledig verantwoordelijk voor de naleving van de gebruiksvoorwaarden van websites van derden en draagt alle risico's die gepaard gaan met het gebruik van dergelijke websites, hetzij gelinkt van of naar onze Websites of omgekeerd. We raden u aan om de beleidslijnen en de gebruiksvoorwaarden van andere websites inzake privacy en andere onderwerpen door te nemen voor u ze gebruikt.

Vrijwaringsverklaring

Hoewel we ernaar streven om onze Websites inhoudelijk nauwkeurig, recent en volledig te houden, worden onze Websites aangeboden in hun huidige staat zoals beschikbaar. Uw toegang tot en het gebruik van onze Websites en enige inhoud van de Site is geheel op eigen risico.

Het bedrijf wijst uitdrukkelijk alle verklaringen en garanties van welke aard dan ook af met betrekking tot uw toegang tot, gebruik van en/of het onvermogen om onze Websites, de inhoud van de Site en de programmeercode van de Site, gelinkte websites van derden te raadplegen en te gebruiken, of met betrekking tot uw vertrouwen van enige inhoud van de Site of inhoud van websites van derden, hetzij wettelijk, expliciet of impliciet, met inbegrip van - maar niet beperkt tot - de impliciete garanties van (i) geschiktheid voor een specifiek doel OF DE TOEPASBAARHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL, (ii) verkoopbaarheid, (iii) tijdigheid, nauwkeurigheid en volledigheid, (iv) titel en niet-inbreuk op rechten van derden, EN (v) VRIJWARING VAN onderbreking, VERTRAGING, FOUTEN OF ONBEVOEGDE SCHADEVEROORZAKENDE INBREUKEN OF ONDERDELEN ZOALS HACKEN, VIRUSSEN EN ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. GARANTIES OF ASPECTEN ERVAN DIE DOOR DE WET NIET KUNNEN WORDEN VERWORPEN IN EEN BEPAALDE JURISDICTIE WORDEN NIET VERWORPEN IN DIE JURISDICTIE.

Niets op onze Websites mag worden aanschouwd als professioneel advies of een formele aanbeveling. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de producten, diensten of informatie die beschikbaar zijn op onze Websites voldoen aan uw specifieke behoeften en eisen.

Aansprakelijkheidsbeperking

IN GEEN GEVAL ZULLEN het bedrijf en haar LEDEN, DIRECTEUREN, ambtenaren, agenten, werknemers, VERTEGENWOORDIGERS, CONTRACTANTEN, LICENTIEGEVERS, rechtsopvolgers en -verkrijgenden AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE SCHADE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE SCHADE, GEVOLGSCHADE, PUNITIEVE SCHADE OF SCHADE VOOR HET VERLIES VAN GEGEVENS, INFORMATIE, INKOMSTEN, WINSTEN, INKOMEN, VERWACHTE BESPARINGEN, CONTRACTEN OF ZAKELIJKE RELATIES GEMAAKT DOOR U OF EEN DERDE, HETZIJ ONDER CONTRACTENRECHT OF RECHT INZAKE ONRECHTMATIGE DAAD OF ENIGE ANDERE AANSPRAKELIJKHEIDSTHEORIE ALS GEVOLG VAN OF MET BETREKKING TOT (I) DE TOEGANG TOT, HET GEBRUIK VAN OF HET VERTROUWEN OP SITE-INHOUD EN/OF PROGRAMMEERCODE VAN ONZE WEBSITES OF GELINKTE WEBSITES DOOR EEN PARTIJ OF U; EN/OF (II) HET ONVERMOGEN VAN EEN PARTIJ OF U OM ONZE WEBSITES OF GELINKTE WEBSITES TE RAADPLEGEN ZELFS ALS WE OP DE HOOGTE ZIJN VAN DE KANS OP DERGELIJKE SCHADE. HET BEDRIJF RAADT ALLEEN DIE TOEPASSINGEN AAN VOOR HAAR PRODUCTEN DIE OPGEGEVEN ZIJN IN HAAR CATALOGI OF ANDER INFORMATIEMATERIAAL VAN HET BEDRIJF, EN WIJST HIERBIJ ALLE AANSPRAKELIJKHEID VOOR ANDERE DAN DE GENOEMDE GEBRUIKEN AF. DE PRODUCTEN ZIJN UITSLUITEND GEWAARBORGD VOLGENS HUN VERKOOPSVOORWAARDEN.

DE VOORGAANDE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING ZAL VAN TOEPASSING ZIJN VOOR ZOVER WORDT TOEGESTAAN DOOR DE WET IN DE VAN TOEPASSING ZIJNDE JURISDICTIE.

INDIEN DE VOORGAANDE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING, OM WELKE REDEN DAN OOK, NIET-AFDWINGBAAR OF NIET-TOEPASBAAR IS IN EEN JURISDICTIE, GAAT U ERMEE AKKOORD DAT DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN HET BEDRIJF VOOR U OF EEN DERDE VOOR ALLE SCHADE, VERLIEZEN EN ACTIES (HETZIJ ONDER CONTRACTENRECHT OF RECHT INZAKE ONRECHTMATIGE DAAD, SCHADEVERGOEDING OF ANDERSZINS) HET EVENTUEEL DOOR U BETAALDE BEDRAG OM DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WEBSITE TE RAADPLEGEN NIET ZAL OVERSCHRIJDEN OF NIET HOGER ZAL ZIJN DAN $100.

Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord om het Bedrijf, haar leden, directeuren, ambtenaren, werknemers, agenten en vertegenwoordigers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van alle claims van derden, aansprakelijkheden, verliezen en onkosten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, advocaatkosten en afhandelingskosten die voortvloeien uit of in verband staan met (i) uw toegang tot en/of het gebruik van onze Websites, de inhoud van de Site of programmeercode van de Site en/of (ii) een inbreuk of vermeende inbreuk door u op de voorwaarden, beleidslijnen en/of richtlijnen uiteengezet in deze Kennisgeving.

Wet en jurisdictie; volledige overeenkomst

De Site wordt gecontroleerd, geopereerd en beheerd door het Bedrijf vanuit haar kantoren in de Verenigde Staten van Amerika. Door persoonlijke informatie te verstrekken via onze Websites, hebben alle gebruikers een volledig begrip van en geven ze toestemming tot de verzameling en verwerking van dergelijke gegevens in de Verenigde Staten van Amerika.

Wij verklaren niet dat onze Websites geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik buiten de Verenigde Staten. Zij die ervoor kiezen om onze Websites te raadplegen op locaties buiten de Verenigde Staten doen dit op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor de naleving van de lokale wetgeving, indien en voor zover dergelijke lokale wetgeving van toepassing is. In overeenstemming met de Amerikaanse exportwetten en -voorschriften mag u onze Websites niet gebruiken noch de inhoud van de Site exporteren.

Claims of geschillen die voortvloeien uit of verbonden zijn met één van onze Websites (met inbegrip van, maar niet beperkt tot deze Kennisgeving, inhoud van de Site en de programmeercode van de Site) zullen worden onderworpen aan de wetgeving van de Staat Ohio, zonder rekening te houden met de principes van conflicterende wetgeving. U geeft uw uitdrukkelijke en onherroepelijke toestemming aan de enige en exclusieve jurisdictie en de staatsrechtbank en federale rechtbank in de Staat Ohio om eventuele geschillen tussen u en het Bedrijf in verband hiermee op te lossen.

U stemt ermee in en verklaart dat u deze Kennisgeving zorgvuldig overwogen heeft en dat u eventuele dubbelzinnige formuleringen niet zult gebruiken tegen de opsteller, maar ze eerlijk zult lezen om geen afbreuk te doen aan de rechten van het Bedrijf.

Deze Kennisgeving vormt de volledige overeenkomst tussen u en het Bedrijf wat betreft de inhoud hiervan. Elke reden voor de rechtsvordering die u hebt met betrekking tot het hierin opgenomen onderwerp moet van start gaan binnen een (1) jaar nadat de claim of reden voor de rechtsvordering zich voordoet. Als deze Kennisgeving (in zijn geheel of gedeeltelijk) ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden in een definitieve uitspraak (geen verder beroep mogelijk) door een bevoegde rechtbank, (i) dan blijven de overige bepalingen van deze Kennisgeving onaangetast en volledig van toepassing en zullen ze onverminderd van kracht blijven en (ii) zullen de ongeldige of niet-afdwingbare bepalingen vervangen worden door bepalingen die geldig en afdwingbaar zijn en het dichtst aanleunen bij de uiting van de intentie van dergelijke ongeldige of niet-afdwingbare bepalingen.

Overdracht van rechten

U stemt ermee in dat deze Kennisgeving en de belangen, rechten en verplichtingen hieronder van het Bedrijf worden overgedragen of toegekend door het Bedrijf aan een rechtsopvolger in het belang van onze Websites of inhoud van de Site of programmeercode van de Site.

Contact met ons opnemen

Als u vragen, opmerkingen of twijfels heeft over deze Kennisgeving, onze Websites of inhoud van de Site, contacteer ons op aleriscommunications@duffel.aleris.com.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software