ALERIS ROLLED PRODUCTS, LLC

ALGEMENE VOORWAARDEN LEVERINGSOVEREENKOMST

 

 1. DEFINITIES: Voor toepassing van deze algemene voorwaarden: "Verkoper" betekent Aleris Rolled Products, LLC, of elke onderneming die een directe of indirecte dochter-, moeder- of partneronderneming is van Aleris Rolled Products, LLC; "Koper" betekent de persoon, het bedrijf of de entiteit die goederen aankoopt onder deze leveringsovereenkomst; "Leveringsovereenkomst" betekent deze algemene voorwaarden, samen met de leveringsovereenkomst waarmee ze zijn verbonden en waarin zij zijn verwerkt; "Goederen" betekent alle items die worden verkocht aan de koper door de verkoper op grond van deze leveringsovereenkomst.

 

 1. BLAUWDRUKKEN EN SPECIFICATIES: Alle bestellingen van goederen worden geaccepteerd op voorwaarde dat de geleverde goederen in overeenstemming zijn met de blauwdrukken en specificaties die in de bestanden van de verkoper aanwezig zijn of die aan de verkoper zijn geleverd bij de bestelling van de koper, maar alleen als dergelijke blauwdrukken en specificaties specifiek zijn overeengekomen en door de verkoper schriftelijk aanvaard zijn zoals van toepassing op dergelijke bestellingen. De verkoper aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele wijzigingen in specificaties en/of blauwdrukken, tenzij dergelijke wijzigingen schriftelijk door de koper zijn bevestigd en schriftelijk door de verkoper zijn aanvaard.   Elke prijsvariatie die het gevolg is van dergelijke wijzigingen wordt onmiddellijk van kracht na acceptatie van dergelijke wijzigingen.

 

 1. APPARATUUR: Alle apparaten (inclusief mallen, matrijzen en gereedschappen) die de verkoper bouwt of verwerft voor de koper, niettegenstaande eventuele kosten, zijn en blijven eigendom van de verkoper en in het bezit en het beheer van de verkoper, en alle bedragen die in verband daarmee door de koper worden betaald, zullen worden beschouwd als servicekosten.  Al deze apparaten zullen uitsluitend worden gebruikt voor de vervaardiging van goederen voor de koper.  Wanneer gedurende drie (3) opeenvolgende jaren geen bestellingen zijn ontvangen van de koper voor goederen waarvoor het gebruik van dergelijke apparatuur is vereist, mag de verkoper, na het geven van een schriftelijke kennisgeving van dertig (30) dagen aan de koper, dergelijke apparatuur naar eigen goeddunken gebruiken of inzetten zonder aansprakelijkheid of kosten voor de koper.  Nieuwe of extra matrijzen of wijzigingen die nodig zijn in bestaande apparatuur om te voldoen aan ontwerpwijzigingen die zijn besteld door de koper moeten worden betaald door de koper.  Servicekosten voor matrijzen of apparatuur die van toepassing zijn, hebben alleen betrekking op de gebruiksduur van dergelijke matrijzen of apparatuur.  Alle materialen of apparaten die eigendom zijn van of zijn geleverd door de koper zullen zorgvuldig worden behandeld en opgeslagen door de verkoper terwijl die in het bezit van de verkoper zijn, maar de verkoper is niet verantwoordelijk voor verlies of schade daaraan.

 

 1. AANVAARDING: De koper is verantwoordelijk voor het verifiëren van de beschrijving en staat van de goederen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen tussen de partijen.   De koper moet de goederen zo snel mogelijk na ontvangst inspecteren.  Er wordt afstand gedaan van elke claim van non-conformiteit met betrekking tot de goederen (met uitzondering van verborgen of latente gebreken) of de verzending of levering ervan, tenzij schriftelijk door de koper aan de verkoper gemeld, met vermelding van de details van een dergelijke non-conformiteit, binnen een redelijke termijn van niet meer dan tien (10) dagen nadat de koper de goederen ontvangt.  De verkoper wordt in de gelegenheid gesteld om de klacht van de koper door zijn of haar vertegenwoordiger te laten bevestigen.  Indien, naar de mening van verkoper, de klacht van de koper na een dergelijke inspectie geldig is of als de verkoper ervoor kiest om geen inspectie uit te voeren, heeft de verkoper het recht om (i) deze goederen binnen een redelijke termijn te vervangen door andere goederen die voldoen aan de overeengekomen specificaties of (ii) om de koper te vergoeden voor de kosten van dergelijke niet-conforme goederen.  In beide gevallen heeft de verkoper het recht om teruggave van de niet-conforme goederen te eisen op kosten van de verkoper.  Het voorgaande vormt het enige rechtsmiddel van de koper met betrekking tot elke claim van non-conformiteit van de door de verkoper verkochte goederen.  De vaststelling door de verkoper van het gewicht van de ontvangen goederen en van alle verzonden goederen is bindend voor alle partijen voor alle doeleinden die verband houden met deze leveringsovereenkomst.

 

 1. VERZENDING: Alle datums van de verzending of levering zijn bij benadering.  De datum van het connossement vormt afdoende bewijs van de datum van verzending.  De verkoper behoudt zich het recht voor om goederen vóór enig vastgesteld afleverschema te verzenden.  Gedeeltelijke verzending en/of overlading worden toegestaan.  Elke levering hieronder zal als een afzonderlijke transactie worden beschouwd.  Geen enkele niet-conforme aanbesteding of vertraging of verstoring in de verzending of de levering van enige partij vormt een excuus voor de koper om de aanbesteding van resterende deelleveringen volgens deze overeenkomst niet te aanvaarden.  Als de koper na de verzending of aanbieding van verzending van elke deellevering verzuimt te betalen mag dit, volgens het exclusieve en absolute goeddunken van de verkoper, worden beschouwd als een materiële schending van de volledige leveringsovereenkomst.

 

 1. TRANSPORT: Behalve voor zover in deze leveringsovereenkomst anders wordt gesteld, geschieden alle verzendingen van goederen volgens CIP (Carriage and Insurance Paid of vervoer en verzekering betaald) naar de "Verzenden naar" locatie geïdentificeerd in de leveringsovereenkomst in overeenstemming met INCOTERMS 2010.  Voor "Verzenden naar" locaties buiten de VS of waar de koper zich buiten de VS bevindt, is de koper verantwoordelijk voor het aanwijzen van een Amerikaanse luchtvrachtexpediteur om te voldoen aan exportvoorschriften, licentievereisten te bepalen en een eventuele verplichte licentiemachtiging te verkrijgen.  De verkoper zal de kosten van vervoer van dergelijke goederen dragen, behalve onder de volgende voorwaarden:

 

(a)     De koper wijst route, bureau en/of methode van vervoer aan.  Onder deze voorwaarde wordt de koper gefactureerd voor eventuele overtollige transportkosten, bepaald door het verschil tussen de transportkosten die door de verkoper worden gemaakt en een bedrag dat wordt bepaald door het gewicht van de verzonden goederen te vermenigvuldigen met het laagste tarief dat beschikbaar is voor transport per spoor, vrachtwagen of water, of een combinatie daarvan.

 

(b)     Overtollige kosten die door de vervoerder worden geschat voor verzendingen waarvoor speciale apparatuur nodig is voor het afhandelen en/of vervoeren, worden doorberekend aan de koper.

 

Alle risico's van verlies, schade of andere voorvallen van eigendom gaan onmiddellijk over op de koper zodra de goederen aan de eerste vervoerder zijn overgedragen; op voorwaarde dat de verkoper echter een veiligheidsbelang in de goederen behoudt als waarborg voor de prestaties van de koper totdat de volledige betaling is ontvangen.

 

 1. SPECIALE CONTAINERS: Tenzij anders aangegeven, omvatten prijzen niet de kosten van speciale containers waarin de goederen zijn verpakt en verzonden.  Deze containers zijn eigendom van de verkoper en worden op verzoek van de verkoper direct teruggestuurd.

 

 1. BETALINGEN: Tenzij anders aangegeven in deze leveringsovereenkomst, zullen de prijs en alle kosten en betalingen vereist volgens deze leveringsovereenkomst niet later geschieden dan dertig (30) dagen na de factuurdatum of, indien dit vroeger is, de datum van verzending, en deze kunnen alleen worden voldaan in Amerikaanse dollars.  Niettegenstaande het voorgaande worden eventuele servicekosten voor apparatuur opeisbaar na goedkeuring van de staal.  De verkoper mag opdracht geven om alle overmakingen te verzenden naar een bank of andere ontvangende agentschap of bewaarder.  Geen ontvangende agentschap of bewaarder is bevoegd om vorderingen af te wikkelen voor de verkoper of om betalingen die worden aangeboden als volledige betaling te aanvaarden.  Daarom stemt de koper ermee in dat, niettegenstaande vermeldingen of andere legenda op cheques, opnames of andere betaalopdrachten van de koper verschijnen, deze niet, op basis van dergelijke vermeldingen of legenda of overige, een volledige betaling of afwikkeling van een rekening vormen.

 

 1. BELASTINGEN: De koper betaalt, naast de betalingen die verplicht zijn volgens deze overeenkomst, alle belastingen met betrekking tot de verkoop, het gebruik, de overdracht, de uitoefening, het voorrecht of overige belastingen, of dit nu federale, staats- of lokale belastingen zijn, ongeacht hoe ze worden aangemerkt, die worden geheven of opgelegd uit hoofde van de transactie die hierbij wordt overwogen; met uitzondering, echter, van belastingen op winsten die kunnen worden geheven op de verkoper.  De koper betaalt de verkoper het bedrag van dergelijke belastingen, zoals betaald of opgelopen door de verkoper als gevolg van deze transactie, terug.  In voorkomend geval worden dergelijke belastingen of beoordelingen toegevoegd aan de facturen als een afzonderlijke heffing ten laste van de koper.

 

 1. KREDIET VAN DE KOPER: Het krediet van de koper is onderhevig aan de doorlopende goedkeuring van de verkoper.  In het geval dat de kredietpositie van de koper, naar mening van de verkoper, niet bevredigend is of geschaad wordt, kan de verkoper het krediet van de koper beperken, wijzigen of annuleren en een voorschot, bevredigende zekerheid of een garantie van snelle betaling vóór verzending of levering van het geheel of een deel van de goederen eisen, zonder gevolgen voor de verplichting van de koper om te presteren conform deze leveringsovereenkomst.  Als de koper weigert om de geëiste betaling, zekerheid of garantie te geven, of als de koper verzuimt te betalen, of als er enige procedure, vrijwillig of onvrijwillig, wordt ingesteld door of tegen de koper als gevolg van faillissement of insolventie of volgens enige bepaling van de Amerikaanse faillissementswet, of voor de benoeming van een bewindvoerder of curator of een opdrachtnemer ten behoeve van schuldeisers, heeft de verkoper alle rechten van een beschermde partij onder de UCC en mag hij deze leveringsovereenkomst annuleren en weigeren om eventuele niet-bezorgde goederen te leveren, en wordt de koper onmiddellijk aansprakelijk naar de verkoper voor de niet-betaalde bedragen van alle geleverde goederen, alle goederen die op dat moment worden vervaardigd, alle gereedschappen en matrijzen, en voor enige en alle andere schade, waaronder redelijke winstderving veroorzaakt door het verzuim van de koper.

 

 1. TE LATE BETALINGEN: Als een bedrag dat op grond van deze leveringsovereenkomst verschuldigd is, niet volledig is betaald op het moment dat het opeisbaar is, zal de koper voor elke dag vanaf de vervaldatum tot het moment dat het volledige bedrag is betaald een boete betalen op het onbetaalde bedrag, en dit tegen een jaarlijks tarief dat altijd gelijk is aan elf en negen tiende procent (11,9%) per jaar.  Kosten voor te laat betalen zijn op verzoek opeisbaar. Het is de bedoeling van de verkoper en de koper om bij de uitvoering van deze overeenkomst de wetgeving zoals van tijd tot tijd toepasselijk strikt na te leven.  In navolging hiervan bepalen de verkoper en de koper dat geen van de voorwaarden en bepalingen in dit document ooit zullen worden opgevat als een contract om te betalen voor het gebruik, de niet-invordering of de vasthouding van geld met rente tegen een tarief of een hoger bedrag dan het hoogst toegestane tarief of rentebedrag dat volgens de toepasselijke wetgeving mag worden aangerekend.  Als de effectieve rente of het rentebedrag dat anders op grond van deze overeenkomst verschuldigd zou zijn, hoger zou zijn dan het hoogste toegestane tarief of rentebedrag dat de verkoper volgens de toepasselijke wetgeving mag aanrekenen, in rekening mag brengen, mag opnemen, mag reserveren of mag ontvangen, of in het geval dat de verkoper gelden zou aanrekenen, in rekening zou brengen, zou opnemen, zou reserveren of zou ontvangen die geacht worden een rente te zijn die, bij gebrek aan deze bepaling, het effectieve tarief of het bedrag van de verschuldigde rente zou verhogen tot een hoger bedrag dan mag worden aangerekend, in rekening gebracht mag worden, mag worden opgenomen, mag worden gereserveerd of mag worden ontvangen op grond van de toepasselijke wetgeving, dan wordt de hoofdsom zoals verschuldigd volgens deze overeenkomst, of het rentebedrag dat anders op grond van deze wet verschuldigd zou zijn, of beide, verminderd tot het bedrag dat is toegestaan ​​onder de toepasselijke wetgeving zoals nu of hierna, zoals uitgelegd door de bevoegde rechtbanken, en alle aangerekende, in rekening gebrachte, opgenomen, gereserveerde of ontvangen gelden die geacht worden het hoogste rechtmatige tarief of bedrag van rente zoals toegestaan ​​door toepasselijk wetgeving te overschrijden, zullen onmiddellijk na een dergelijke vaststelling worden teruggestuurd naar of bijgeschreven op de rekening van de koper.  Alle berekeningen van het op grond van deze overeenkomst aangerekende, in rekening gebrachte, opgenomen, gereserveerde of ontvangen rentebedrag die zijn gemaakt om te bepalen of een dergelijk tarief of bedrag het hoogste rechtmatige tarief of bedrag overschrijdt, worden gemaakt voor zover niet verboden door toepasselijke wetgeving, door alle rentes die op enig moment zijn aangerekend, in rekening gebracht, opgenomen, gereserveerd of ontvangen van de koper of anderszins door de verkoper, af te schrijven, te verdelen, toe te wijzen en te spreiden tijdens de volledige looptijd van de uitstaande schuld op grond van deze overeenkomst.

 

 1. AANKOOPGELDZEKERHEIDSRECHT: De koper verleent een aankoopgeldzekerheidsrecht aan de verkoper in de goederen, de opbrengsten die de koper ontvangt uit de verdere verkoop van de goederen en alle producten waarin de goederen zijn vervaardigd, verwerkt of geassembleerd om de volledige betaling van alle bedragen die de koper aan de verkoper verschuldigd is over alle rekeningen die hieruit voortvloeien, zeker te stellen.  De koper gaat ermee akkoord de opbrengst van de verkoop van de goederen afzonderlijk te houden totdat alle bedragen die de koper aan de verkoper verschuldigd is volledig zijn betaald.  De klant verklaart en garandeert dat de voorwaarden hiervan geen inbreuk maken op enige andere overeenkomst waarbij de klant partij is.  De verkoper heeft het recht en de koper geeft de verkoper hierbij toestemming om financieringsverklaringen met betrekking tot het voorgaande te deponeren in alle toepasselijke jurisdicties om het zekerheidsrecht van de verkoper te perfectioneren en om schuldeisers van de koper schriftelijk op de hoogte te stellen van het behoud van dergelijke aankoopgeldzekerheidsrechten zoals mogelijk vereist onder toepasselijke wetgeving.  In het geval van een verzuim door de koper van enige betaling of uitvoeringsverplichting hieronder, kan de verkoper, in aanvulling op zijn andere rechtsmiddelen onder de Uniform Commercial Code (de "UCC"), van de koper eisen dat hij de goederen verzamelt die vallen onder het zekerheidsrecht van de verkoper en deze voor de verkoper beschikbaar maakt op een plaats die redelijkerwijs geschikt is voor zowel de koper als de verkoper, en die door de verkoper wordt aangewezen.  De koper is, naast zijn andere aansprakelijkheden jegens de verkoper, verantwoordelijk voor de honoraria van de advocaat van de verkoper en de juridische kosten die worden gemaakt in verband met de handhaving door de verkoper van zijn zekerheidsrecht zoals dat in dit document wordt toegekend door deze zekerheidsovereenkomst.

 

 1. VERZUIM: Bij enig verzuim of schending van deze leveringsovereenkomst door de koper of enig verzuim of schending door de koper van eventuele andere overeenkomsten die mogelijk bestaan tussen de koper en de verkoper, zal de verkoper vervolgens alle rechtsmiddelen hebben van een beschermde partij onder de UCC.  De verkoper kan, naar eigen en absoluut goeddunken, met betrekking tot deze leveringsovereenkomst en eventuele andere overeenkomsten die mogelijk bestaan tussen de koper en de verkoper, elk deel of gedeelten van dergelijke overeenkomsten annuleren en/of verzending of levering uitstellen van alle of niet-geleverde delen van de goederen die onder deze leveringsovereenkomst en eventuele andere overeenkomsten die mogelijk tussen de koper en de verkoper bestaan, vallen, door de koper schriftelijk kennis te geven van zijn verkiezing om dit te doen.  De verkoper heeft het recht om van de koper alle schade terug te vorderen, inclusief maar niet beperkt tot de schade die hierboven is opgesomd, alsook bijkomende kosten en advocatenhonoraria die voortvloeien uit het verzuim of de schending door de koper.  De verkoper heeft het recht om deze te verrekenen met enige en alle hoeveelheden van goederen die aan de koper moeten worden geleverd op basis van deze leveringsovereenkomst en alle bedragen die de koper aan de verkoper verschuldigd is uit hoofde van enige andere overeenkomst die tussen de koper en de verkoper bestaat, ter hoogte van een bedrag dat gelijk is aan de waarde van enige en alle vorderingen die de verkoper mogelijk heeft tegen de koper.  De verkoper is niet beperkt in zijn rechten en rechtsmiddelen tegen de koper om welke reden dan ook met betrekking tot de vorderingen die in deze leveringsovereenkomst zijn uiteengezet, maar heeft daarnaast en cumulatief ook alle andere rechten en rechtsmiddelen die in de wet of in billijkheid aan de verkoper worden verstrekt.

 

 1. FAILLISSEMENT: Het toekennen aan de koper van faillissement of insolventie, of diens onvermogen om zijn schulden te betalen op het moment dat deze vervallen, of het doen van een toewijzing ten gunste van schuldeisers; of zijn aanvraag voor of instemming met de benoeming van een curator, trustee of vergelijkbare functionaris voor hemzelf of voor alle of een substantieel deel van zijn bezittingen; of de benoeming van een dergelijke curator, trustee of vergelijkbare functionaris zonder de aanvraag of instemming van de koper; of de instelling (door middel van een verzoek, aanvraag of anderszins) van een faillissement, insolventie, reorganisatie, regeling, aanpassing of soortgelijke procedure; of een ontbinding, liquidatie of vergelijkbare procedure in verband daarmee onder het recht van enige jurisdictie; of de instelling van een dergelijke procedure (door middel van een verzoek, aanvraag of anderszins) tegen de koper, vormt een verzuim onder deze leveringsovereenkomst en biedt de verkoper alle rechtsmiddelen van een beschermde partij onder de UCC.

 

 1. GARANTIE: NOCH DE VERKOPER, NOCH ENIGE AGENT OF VERTEGENWOORDIGER UIT DIENS NAAM, HEEFT ENIGE GARANTIE, TOEZEGGINGEN OF VERKLARINGEN GEDAAN, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, WAARONDER DIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR ENIG BEPAALD BEDRIJF, DOEL OF GEBRUIK, ZELFS ALS DAT BEDRIJF, DOEL OF GEBRUIK BEKEND IS AAN DE VERKOPER, BEHALVE DAT DE VERKOPER GARANDEERT DAT DE GOEDEREN DIE AAN DE KOPER WORDEN GELEVERD VOLGENS DEZE LEVERINGSOVEREENKOMST, ZULLEN VOLDOEN AAN DE SPECIFICATIES DIE ZIJN BEPAALD IN DEZE LEVERINGSOVEREENKOMST.

 

 1. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING: DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VERKOPER IN VERBAND HIERMEE IS BEPERKT TOT DE WAARDE VAN DE AAN DE KOPER AANGEBODEN GOEDEREN.  DE PARTIJEN GAAN ERMEE AKKOORD DAT DE VERKOPER IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZAL ZIJN VOOR DEFECTEN OF SCHADE AAN DE PRODUCTEN WAARVOOR DE GOEDEREN WORDEN GEBRUIKT OF VOOR ENIGE INCIDENTELE, STRAFRECHTELIJKE, SPECIALE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE OF VOOR ENIGE WINSTDERVING VAN WELKE AARD DAN OOK OF VAN ENIGE ANDERE AARD OP GROND VAN ENIGE BEWEERDE SCHENDING OF VERZUIM ONDER DEZE LEVERINGSOVEREENKOMST, NOCH ZAL DE VERKOPER AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR DE GERECHTELIJKE KOSTEN OF ADVOCATENHONORARIA VAN DE KOPER.

 

 1. OCTROOIEN: De verkoop van goederen onder deze leveringsovereenkomst verleent de koper geen rechten of licenties van welke aard dan ook onder een octrooi dat eigendom is van of wordt beheerst door de verkoper of waaronder de verkoper een licentie heeft, maar het voorgaande mag niet worden geïnterpreteerd als een beperking van het recht van de koper om dergelijke goederen te gebruiken en te verkopen.  De koper gaat ermee akkoord dat hij de verkoper en diens dochterondernemingen, partnerondernemingen, werknemers, directeuren en agenten zal vrijwaren van enig verlies, schade of aansprakelijkheid die één van hen zou kunnen oplopen als gevolg van een inbreuk op een octrooi, auteursrecht, handelsmerk of ander intellectueel eigendomsrecht voortkomend uit of anderszins gerelateerd aan het gebruik van de goederen door de koper, en dat hij elke handeling, rechtszaak of claim waarin een dergelijke inbreuk wordt aangevoerd op eigen kosten zal verdedigen.

 

 1. NALEVING VAN EXPORTCONTROLE & SANCTIEVEREISTEN. De koper erkent dat de goederen onder de Amerikaanse exportcontrole- en sanctiewetgeving en -regelgeving vallen. De koper gaat ermee akkoord de goederen niet te gebruiken voor verboden eindgebruik, of de goederen door te verkopen, om te leiden, te exporteren, opnieuw te exporteren of anderszins over te dragen aan een land, klant, entiteit, persoon, eindgebruik, eindgebruiker of ontvanger die in strijd is met de Amerikaanse wetgeving.  Waar de koper de export van de goederen uit de Verenigde Staten regelt, stemt de koper ermee in zich te houden aan de vereisten voor het indienen van Amerikaanse exportinformatie.

 

 1. OVERMACHT: De verkoper is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in of vertraging van de uitvoering onder deze leveringsovereenkomst die op enigerlei wijze voortvloeit uit een omstandigheid die niet binnen de redelijke controle van de verkoper ligt, waaronder, maar niet beperkt tot, overmacht, brand, overstroming, storm of andere natuurverschijnselen, beperkingen opgelegd door regeringen, leiders of andere autoriteiten (waaronder toewijzingen, prioriteiten, vorderingen, quota's en prijscontroles), gevaren van de zee, oorlog of oorlogszuchtige vijandelijkheden, terroristische acties, burgerlijke opstand, blokkades of verbod op export of import, stakingen, uitsluitingen of andere arbeidsconflicten die de verkoop of levering van de goederen verhinderen of belemmeren, verstoring of verhindering van de werking van machines, vertraging of niet-beschikbaarheid van artikelen die nodig zijn voor de verkoop of levering van de goederen, verlies, vertraging, aanhouding of niet-beschikbaarheid van een transportvaartuig of ander vervoermiddel, vertragingen bij het laden of lossen van de goederen, het niet in staat zijn van de leverancier van de verkoper om aan de koper te leveren en elke andere oorzaak die wanneer dan ook, waar dan ook en hoe dan ook de levering van de goederen verhindert of belemmert.   Indien een tekortkoming of vertraging in de uitvoering van de verkoper optreedt als gevolg van een van de voorgenoemde oorzaken, heeft de verkoper de mogelijkheid om deze leveringsovereenkomst te annuleren of de uitvoering hiervan uit te stellen zolang deze omstandigheden de overhand hebben, gedurende welke periode deze leveringsovereenkomst volledig van kracht blijft.  De verkoper dient de koper onmiddellijk op de hoogte te stellen van de reden voor de tekortkoming in of vertraging van de uitvoering en te laten weten of hij deze leveringsovereenkomst heeft geannuleerd of de uitvoering ervan heeft vertraagd.  Als de prestaties worden vertraagd, zal de verkoper de koper ook informeren over de periode gedurende welke de vertraging waarschijnlijk zal voortduren.  De verkoper heeft verder het recht om zijn beschikbare goederen vervolgens toe te wijzen tussen zijn eigen toepassingsgebieden en zijn klanten op een wijze die de verkoper passend acht.

 

 1. SCHADELOOSSTELLING: De koper gaat ermee akkoord de verkoper, zijn partnerondernemingen, gevolmachtigden, functionarissen, bestuurders, werknemers, agenten en vertegenwoordigers te vrijwaren, te verdedigen tegen elke aansprakelijkheid, vordering, verlies, eis, schade, kosten en uitgaven (inclusief advocatenhonoraria en proceskosten) met betrekking tot elke claim van letsel of enige vorm van schade aan personen of goederen waarvan beweerd wordt dat ze veroorzaakt zijn door, voortvloeien uit of te wijten zijn aan de aard of de kwaliteit van de onder deze overeenkomst geleverde goederen. Als de werknemers of andere vertegenwoordigers van de koper binnentreden op terrein dat wordt bezet of beheerd door de verkoper, zal de koper alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen nemen om te voorkomen dat er letsel of dood veroorzaakt wordt aan personen of dat schade aan eigendommen voortvloeit uit handelingen of nalatigheden van dergelijke werknemers of andere vertegenwoordigers, en de koper stemt ermee in om de verkoper, zijn partnerondernemingen, gevolmachtigden, functionarissen, bestuurders, werknemers, agenten en vertegenwoordigers te vrijwaren van en te verdedigen tegen elke aansprakelijkheid, vordering, verlies, eis, schade, kosten en uitgaven (inclusief advocatenhonoraria en proceskosten) met betrekking tot elke claim van letsel of schade van welke aard dan ook aan een persoon of eigendom waarvan beweerd wordt dat ze zijn veroorzaakt door, voortvloeien uit of te wijten zijn aan een handeling of nalatigheid van de koper, zijn werknemers of andere vertegenwoordigers. De koper gaat ermee akkoord de verkoper, zijn partnerondernemingen, gevolmachtigden, functionarissen, bestuurders, werknemers, agenten en vertegenwoordigers te vrijwaren, te verdedigen tegen elke aansprakelijkheid, vordering, verlies, eis, opgelegde boete, schade, kosten en uitgaven (inclusief advocatenhonoraria en proceskosten) met betrekking tot een Amerikaanse of andere overheidsinstantie of regelgevende instantie wegens niet-naleving van de Amerikaanse exportcontrole- en sanctiewetgeving en rapportageverplichtingen met betrekking tot de Amerikaanse exportinformatie.

 

 1. OPDRACHT: Noch deze leveringsovereenkomst, noch enig recht of enige verplichting onder deze leveringsovereenkomst zal door de koper worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper, waarvan het geven of het inhouden geheel naar eigen goeddunken van de verkoper plaatsvindt.

 

 1. SCHEIDBAARHEID: Indien een bepaling van deze leveringsovereenkomst om welke reden dan ook en in welke mate dan ook ongeldig of niet-uitvoerbaar wordt geacht, zal de rest van deze leveringsovereenkomst hierdoor niet worden beïnvloed, maar zal de ongeldige of niet-uitvoerbare bepaling zo nodig worden gewijzigd om deze bepaling geldig en uitvoerbaar maken voor zover mogelijk om het beoogde doel van die bepaling te verwezenlijken.  Alle bepalingen van deze leveringsovereenkomst met betrekking tot schadevergoeding blijven van kracht na beëindiging van deze leveringsovereenkomst.

 

 1. OVERIGE: Dit document, samen met de leveringsovereenkomst tussen de koper en de verkoper waaraan deze algemene voorwaarden zijn verbonden en waarin deze zijn opgenomen, vormt de gehele leveringsovereenkomst en bevat alle schriftelijke of mondelinge afspraken van de partijen.  Alle voorgaande schriftelijke of mondelinge vertegenwoordigingen, toezeggingen, voorwaarden of verklaringen, expliciet of impliciet, zijn hierin samengevoegd.  De verkoper maakt hierbij uitdrukkelijk bezwaar tegen eventuele aanvullende, tegenstrijdige of andere voorwaarden vervat in een eerste of daaropvolgende bestelling of communicatie van de koper met betrekking tot de goederen.  Geen enkel voorafgaand overleg tussen de partijen en geen gebruik van de handel is relevant ter aanvulling of verklaring van enige term die in deze leveringsovereenkomst wordt gebruikt.  De aanvaarding of acceptatie van de uitvoering van een prestatie onder deze leveringsovereenkomst is niet relevant voor het bepalen van de betekenis van deze leveringsovereenkomst, ook al heeft de aanvaardende of accepterende partij kennis van de aard van de uitvoering en de mogelijkheid van bezwaar.  Van deze voorwaarden kan niet worden afgezien of afgeweken, ze kunnen niet worden gewijzigd en er kunnen geen aanvullende of afwijkende voorwaarden door de koper worden aanvaard, behalve indien schriftelijk goedgekeurd door een bevoegde vertegenwoordiger van de verkoper.  Als enige partij ervan afziet of verzuimt om enig recht dat op enige manier in deze overeenkomst is voorzien uit te oefenen, zal dit niet worden beschouwd als afstandsverklaring van enig ander recht onder deze overeenkomst.  De acceptatie van de koper wordt uitdrukkelijk beperkt tot de voorwaarden van de verkoper, ongeacht enige bepaling in de formulieren van de koper.  Deze leveringsovereenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Ohio, zonder inachtneming van de beginselen van het conflictrecht.  Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze leveringsovereenkomst zullen worden beslecht in Cuyahoga County, Ohio, en de rechtbanken in Cuyahoga County, Ohio zullen persoonlijke jurisdictie hebben over de koper om alle geschillen te horen die voortvloeien uit deze leveringsovereenkomst, en deze rechtbanken zijn geschikt om deze geschillen te beslechten.  Behoudens de uitzonderingen en beperkingen die hierna worden uiteengezet, zal niets in dit document de rechtsmiddelen van de verkoper met betrekking tot schendingen door de koper die onder de UCC worden toegekend, beïnvloeden of aantasten.  Elke handeling van welke aard dan ook door de koper jegens de verkoper moet worden aangevangen binnen een jaar na de datum waarop een dergelijk recht, vordering, eis of oorzaak of handeling eerst heeft plaatsgevonden, anders wordt dergelijk recht, vordering, eis of oorzaak tot handelen uitgesloten.

 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software